Daň z přidané hodnoty – sazby daně u zdanitelného plnění a bytové výstavby (§ 47, § 48)

U zdanitelného plnění se uplatňuje:

 1. základní sazba daně ve výši 21 %, nebo
 2. snížená sazba daně ve výši 15 %.

U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná v den vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.

Základní sazba daně se uplatňuje u:

 • zboží s výjimkou zboží uvedeného v příloze č. 1, tepla a chladu, kde se uplatňuje snížená sazba;
 • služeb s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 2, kde se uplatňuje snížená sazba;
 • převodu nemovitosti, pokud zákon nestanoví jinak;
 • dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží, jako souboru zboží, se uplatní základní sazba daně, pokud alespoň jeden druh zboží ze souboru podléhá základní sazbě daně. Tímto ustanovením není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně;
 • dovozu zboží, u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba a které zařazením patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.

Snížená sazba daně se uplatňuje:

 • dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4;
 • při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem 27a), nebo v souvislosti s opravou těchto staveb. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.
 • při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem 27a), včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.
 • převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství, pokud tento zákon nestanoví jinak;
 • převodu bytového domu, rodinného domu a bytu, včetně nedokončeného bytového domu, rodinného domu a bytu, pokud zákon nestanoví jinak.

U základu daně podle § 36odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům se použije sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.

Pro účely tohoto zákona se rozumí:

 1. bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
 2. rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,
 3. bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.

Stavbami pro sociální bydlení se rozumí:

 1. byt pro sociální bydlení,
 2. rodinný dům pro sociální bydlení,
 3. bytový dům pro sociální bydlení,
 4. ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 27b) nebo pro ubytování státních zaměstnanců,
 5. zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách 47),
 6. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon této výchovy 27c),
 7. internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle školského zákona 27d),
 8. zvláštní dětská zařízení, kterými jsou podle zákona upravujícího péči o zdraví 27e) kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku,
 9. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 27f),
 10. speciální lůžková zařízení hospicového typu 27g) a
 11. domovy péče o válečné veterány 27h),

a to včetně jejich příslušenství.

Byt pro sociální bydlení

Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu.

Rodinný dům pro sociální bydlení

Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.

Bytový dům pro sociální bydlení

Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.

Místnost

Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.