Jak se liší kapitálová a osobní společnost?

By | 31.3.2014

V českém právním řádu se pro podnikání více osob používá forma obchodních společností, které se dále rozdělují na kapitálové a osobní. Do konce roku 2013 je upravoval obchodní zákoník, ale od roku 2014 je to zákon o obchodních korporacích, který má návaznost na nový občanský zákoník. Hlavní odlišností kapitálových a osobních společností je rozsah ručení majetkem, podíl vlastníků na řízení a možnosti další expanze. Nejrozšířenější formou obchodních společností v Česku je společnost s ručením omezeným (s.r.o.). V rámci kapitálových společností jich je více než 90 procent.

U kapitálových společností se vlastníci nemusí na řízení podílet

Kapitálové společnosti, tedy akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, charakterizuje majetková účast všech společníků. Ti se však na řízení společnosti nemusí vůbec podílet. K tomu slouží profesionální management. Do chodu podniku vlastníci společnosti zasahují prostřednictvím volených orgánů jako je představenstvo (u akciových společností) nebo jedním či více jednateli (s.r.o.). Ovlivňovat řízení společnosti může pak každý majitel obchodního podílu ještě hlasováním na valné hromadě, což je nejvyšší orgán společnosti. Dalším významným aspektem odlišnosti těchto společností je ručení za závazky. Společníci neboli vlastníci kapitálových společností ručí za závazky společnosti svým majetkem jen do výše svého vkladu. To je velký rozdíl oproti osobním společnostem.

Akciovou společnost často vedou profesionální manažeři

Akciová společnost má kapitál rozdělen na stejné díly – akcie. Ty se mohou kupovat či prodávat na kapitálových trzích. Statutárním zástupcem je představenstvo neboli správní rada. Vlastní chod společnosti obvykle řídí profesionální manažeři, kteří se zodpovídají představenstvu či valné hromadě. Společnosti s ručením omezeným zakládají většinou drobné či střední podnikatelské subjekty. Majetek společníků je stejně jako majetek akcionářů oddělen od majetku firmy, ale společníci mají aktivnější podíl na řízení firmy než v akciové společnosti. Většinou mají status jednatelů, kteří rozhodují o běžném chodu podniku.

Vlastníci osobních společností je také řídí

Osobní obchodní společnost se zakládá pouze s podnikatelským cílem nebo za účelem správy vlastního majetku. Hlavním rozdílem oproti kapitálovým je to, že společníci ručí za závazky společnosti celým svým osobním majetkem. Odlišným prvkem je také účast na řízení firmy. Společníci osobních společností se na řízení podílejí přímo, což klade velké nároky na jejich odbornou zdatnost. Mají mezi sebou rovná práva, takže pro konkrétní řízení a rozhodování je vhodnější menší počet společníků. Ale také si mezi sebou rozdělují veškerý zisk. Výhodami jsou nízké náklady na řízení a diskrétnost výsledků hospodaření, které se nezveřejňují. Kromě absolutního ručení patří k nevýhodám ještě obtížnost expanze i nestabilnost firmy při odchodu společníka. Podle zákona se například veřejná obchodní společnost zruší, zbankrotuje-li jeden společník, poruší-li společenskou smlouvu či zemře. Osobními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost.