Jaký je postup založení s.r.o. v roce 2015 a 2016?

By | 8.9.2015

Založení s.r.o. je od roku 2014 snadnější, protože se už nemusí skládat základní kapitál ve výši 200 tisíc korun. K vybudování s.r.o. teoreticky stačí jedna koruna.

Společnosti s ručením omezeným fakticky zakládají notáři sepsáním společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny u jediného společníka, což je zpoplatněno a trvá už jen krátce.

Společníci (vlastníci s.r.o.) mohou být fyzické i právnické osoby. Při založení společnosti uvádí osobní údaje a výši obchodního podílu, případně IČ, sídlo a výpis z obchodního rejstříku ne starší než čtvrt roku. Společník může být i zahraniční právnická osoba, jejíž dokumenty se překládají soudním překladatelem do českého jazyka a opatřují apostilou, je-li to vyžadováno.

Statutární orgán (jednatel s.r.o.) může být fyzická osoba a nově i právnická osoba. Uvádí osobní údaje, výpis z rejstříku trestů ne starší než čtvrt roku, čestné prohlášení a podpisový vzor s úředně ověřeným podpisem.

Ač je zákonná minimální výše základního kapitálu s.r.o. jedna koruna, doporučuje se alespoň 200 tisíc korun. Vklady se obvykle skládají na nový bankovní účet.

Dokument o založení s.r.o. obsahuje:

 • název společnosti – má být zajímavý, dobře vystihující činnost, dosud volný (zjistěte na www.justice.cz) a jeho součástí musí být sousloví „společnost s ručením omezeným“ nebo zkratky (spol. s r.o., s.r.o.)
 • adresu sídla s.r.o. – s doloženým souhlasem vlastníka nemovitosti a výpisem z Katastru nemovitostí ne starším než čtvrt roku, příp. s kolaudačním rozhodnutím a přidělením popisného a orientačního čísla, nebo je to adresa pronajatých prostor
 • určení společníků
 • předmět podnikání
 • výši základního kapitálu
 • výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti
 • způsob, jakým jednají jménem společnosti
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje
 • určení správce vkladu
 • výši rezervního fondu a způsob jeho vytvoření

Oprávnění podnikat vzniká ohlášením živnosti

Teprve ohlášením živnosti na živnostenském úřadě vzniká založené s.r.o. oprávnění podnikat.  Nejsnadnější je ohlášení živnosti volné. U živnosti vázané, řemeslné a koncesované je třeba mít odpovědného zástupce s doloženým dokladem o vzdělání a praxi.

Firmám byly usnadněny i změny informací v obchodním rejstříku. Založení s.r.o. i výsledky valné hromady mohou nyní zapsat notáři online. O návrhu na zápis do obchodního rejstříku už tedy nemusí rozhodovat soud.

Do 30 dnů od zápisu do obchodního rejstříku se nová společnost s ručením omezeným registruje na finančním úřadě.