Postup při podávání daňového přiznání ve zvláštních případech

Při zániku poplatníka bez likvidace, včetně zániku při přeměně, je jeho právní nástupce nebo zřizovatel či zakladatel povinen podat do konce následujícího měsíce od jeho zániku přiznání za uplynulou část zdaňovacího období.

V případě zániku poplatníka s likvidací trvá daňová povinnost i povinnost podávat daňové přiznání až do dne zániku poplatníka, a to v zákonných lhůtách pro podání daňového přiznání za zdaňovací období.

Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace je poplatník povinen podat do 1 měsíce ode dne vstupu do likvidace daňové přiznání za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno.

Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku je poplatník povinen podat daňové přiznání za uplynulou část zdaňovacího období, za které dosud nebylo podáno; tuto lhůtu nelze prodloužit.

Při zrušení stálé provozovny na území České republiky jsou subjekty se sídlem v zahraničí povinny podat daňové přiznání za část zdaňovacího období ke dni zániku, nejpozději do konce následujícího měsíce po jejím zániku.

Při insolvenčním řízení je poplatník povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku daňové přiznání za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo přiznání podáno; tuto lhůtu nelze prodloužit. Dále se daňové přiznání podává:

  • v průběhu insolvenčního řízení, a to za období ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku do konce zdaňovacího období, v němž bylo toto rozhodnutí vydáno, a v dalším průběhu řízení o úpadku, za každé ukončené období shodné se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku, a to v zákonných lhůtách pro podání daňového přiznání za tato zdaňovací období,
  • ke dni předložení konečné zprávy, ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, ke dni zrušení konkursu a ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku, a to za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud přiznání podáno, a přiznanou daň zahrnout do příslušného dokumentu, a podat je do 15 dnů ode dne, ke kterému mělo dojít k jeho zpracování,
  • při přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na poplatníka nebo opačně (např. při vydání samostatného rozhodnutí o prohlášení konkursu, jestliže nebylo součástí rozhodnutí o úpadku, a při přeměně reorganizace v konkurs), a podat je do 15 dnů ode dne, k němuž mělo být zpracováno.

Dojde-li k převodu poslední části privatizovaného majetku státního podniku na orgán, jemuž přísluší s tímto privatizovaným majetkem hospodařit, je státní podnik povinen podat daňové přiznání za uplynulou část zdaňovacího období do konce následujícího měsíce ode dne, kdy k tomu převodu došlo; tuto lhůtu nelze prodloužit.

Daňové přiznání se dále podává též za období předcházející:

  • rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, není-li tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, a to nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá den rozhodnutí valné hromady nebo společníků anebo členské schůze družstva o fúzi nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva, není-li rozhodný den fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení společnosti nebo družstva prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku; podáním daňového přiznání v těchto případech není povinnost podat daňové přiznání podle daňového řádu splněna, pokud nedojde k zapsání přeměny společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku,
  • dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní společnost nebo družstvo a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, a to nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá den předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní společnost nebo družstvo a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost,
  • změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, a to nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá den předcházející prvnímu dni hospodářského roku nebo kalendářního roku při změně účetního období,
  • přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného do obchodního rejstříku z území České republiky, a to nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá den předcházející dni přemístění zapsaného sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti z území České republiky.

Ve výše uvedených případech je daňová povinnost splatná ve lhůtě pro podání přiznání.