Sazby DPH od roku 2016

By | 2.12.2015

Česká daňová soustava zahrnuje dvě základní kategorie daní: přímé a nepřímé, rozlišené způsobem jejich vybírání a přiznávání.

Základní rozdíl spočívá v tom, že plátce přímých daní je zároveň poplatník a daň odvádí obvykle ze svých příjmů nebo majetku. Avšak u nepřímých daní poplatník znám není, pouze plátce daně, který odvádí konkrétní daň státu.

  • Přímé daně se dělí na důchodové (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob) a majetkové (daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň). Od roku 2014 už mezi ně nepatří daň dědická a darovací. Příjmy z dědictví jsou od daně osvobozeny a dary neboli bezúplatná plnění nyní náleží do daní z příjmů.
  • Nepřímé daně se dělí na univerzální (daň z přidané hodnoty), selektivní (spotřební daň) a ekologické (daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv, poplatky za znečištění vzduchu či vody, poplatky za odpad). Lze je také nazvat daněmi ze spotřeby, protože jsou zahrnuty jako přirážka v ceně zboží nebo služeb a fakticky je platí zákazníci při nákupu. Státu je však odvádí jednotliví obchodníci. Tím, že jsou tyto daně skryté v ceně zboží, nevyvolávají tolik emocí. Na druhé straně mohou zákazníci způsobem svého nákupního chování výši zaplacených nepřímých daní částečně ovlivnit.

3 nejvýznamnější daně pro státní rozpočet

Z hlediska objemu vybraných financí jsou pro státní rozpočet klíčové nepřímé daně (daň z přidané hodnoty, spotřební daň) a hned po nich přímá daň z příjmu fyzických a právnických osob.

  1. Daň z přidané hodnoty začíná povinně odvádět osoba, která za 12 nebo méně po sobě následujících kalendářních měsíců překročila svým obratem částku 1 000 000 Kč. Základní sazba DPH 21 % platí pro naprostou většinu zboží a služeb. První snížená sazba 15 % se uplatňuje s na teplo, chlad, zboží a služby uvedené v přílohách 3 a 2 zákona o DPH, a druhá snížená sazba 10 % na položky uvedené v příloze 3a zákona o DPH, např. na kojeneckou výživu. Noví plátci DPH mají od roku 2013 povinné měsíční zdaňovací období, přičemž po splnění určitých zákonných podmínek mohou požádat o čtvrtletní zúčtování DPH.
  2. Spotřební daň odvádí státu výrobci a dovozci benzinu, nafty, LPG, alkoholu a tabákových výrobků. Jejím správcem je celní úřad a zdaňovacím obdobím obvykle kalendářní měsíc. Poplatníky jsou ovšem spotřebitelé, které zatěžuje zhruba 50 % z ceny jmenovaných komodit. Sazby spotřební daně se často mění, proto je třeba sledovat příslušný zákon.
  3. Daň z příjmu fyzických a právnických osob se vyúčtovává ročně, většinou do 31. března následujícího roku. Patří mezi nejsložitější daně. Aktuální základní sazby jsou 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby.